KOKUSAI BUTOKUKAI  | International Martial Arts Federation 
|   SHORINJI RYU KARATE DO  |   OKINAWA KOBUDO   |   TAI CHI   |   Founded 1976 by O´Sensei Richard Kim, Hanshi, 10. Dan

Shorinji Ryu Kobudo | Kata |

Traditional Kata of Shorinji Ryu Kobudo

Bo Kata | Shorinji Ryu Kobudo

Bo Jitsu Sho
Bo Jitsu Dai
Chatan Yara No Kon Sho
Chatan Yara No Kon Dai
Ginowan No Kon
Hama Higa No Kon
Matsu Higa No Kon
Sakugawa No Kon Sho 
Sakugawa No Kon Chu
Sakugawa No Kon Dai
Shiro Taru No Kon
Sushi No Kon Sho
Sushi No Kon Dai
Tawada No Kon
Tenryu No Kon
Tokumine No Kon
Yonegawa No Ko


Jo Kata | Shorinji Ryu Kobudo

Aragaki No Jo sho
Aragaki No Jo dai
Noburo No Jo
Noburi No Jo sho
Noburo No Jo dai


Kama Kata | Shorinji Ryu Kobudo

Hama Higa No Kama
Kanegawa No Kama


Nunchaku Kata | Shorinji Ryu Kobudo

Buho No Nunchaku
Chalamon No Nunchaku
Chatan Yara No Nunchaku
Sokon No Nunchaku
Taiwa No Nunchaku


Sai Kata | Shorinji Ryu Kobudo 

Chatan Yara No Sai Sho
Chatan Yara No Sai Dai
Hama Higa No Sai
Mae Sato No Sai ichi
Mae Sato No Sai ni
Matsu Higa No Sai
Matsumura No Sai
Sagukawa No Sai
Tawada No Sai Sho
Tawada No Sai Dai
Tokumine No Sai
Toyama No Sai
Tsuken Shita Haku No Sai
Yakaa No Sai


Tanbo Kata | Shorinji Ryu Kobudo 

Seikun No Tanbo
Noburi Ryu No Tanbo


Tanto Kata | Shorinji Ryu Kobudo

Seikun No Tanto ichi 
Seikun No Tanto ni


Techu Kata | Shorinji Ryu Kobudo

Techu No Kata


Tonfa Kata | Shorinji Ryu Kobudo

Chatan Yara No Tonfa
Hama Higa No Tonfa
Kingawa No Tonfa
Matsu Higa No Tonfa Sho
Matsu Higa No Tonfa Dai
Oyadomari No Tonfa